Phim của diễn viên: họ đến con suối nguyền chứa hơn hàng nghìn con suối nhỏ